loading

OIF SME BH Equity

Prednosti ulaganja u Otvoreni investicijski fond SME BH Equity

 • Ulaganje manjih novčanih iznosa, uz istovremeno smanjenje troškova transakcija. Uplatom minimalnog iznosa 200,00 KM (dvije stotine konvertibilnih maraka) ulagatelj postiže raspršenost sredstava u više različitih kvalitetnih vrijednosnih papira. Nije zanemariva i činjenica da su troškovi kupovine udjela bitno niži od transakcijskih troškova prilikom direktnih kupovina više različitih vrijednosnih papira.
 • Uspješno smanjenje rizika ulaganja kroz ulaganje sredstava Fonda u različite kvalitetne vrijednosne papire, čime prinos Fonda ne ovisi o kretanju cijene samo jednog vrijednosnog papira.
 • Ulagatelji u Fond ne trebaju stalno pratiti tržište jer profesionalno upravljanje imovinom Fonda radi Društvo kroz svoje stručne službe, koji temeljem detaljno napravljenih analiza savjesno upravlja imovinom Fonda, a sve u cilju dostizanja atraktivnih prinosa uz primjerene rizike ulaganja.
 • Dostupnost i jednostavnost ulaganja u Fond. Udjeli SME BH Equity mogu se kupiti u sjedištu Društva i na svim ovlaštenim prodajnim mjestima navedenim na web stranici Društva
 • Likvidnost sredstava ulagatelja kroz mogućnost brzog i jednostavnog unovčavanja udjela u Fondu, djelomično ili u potpunosti.
 • Valutna zaštita je osigurana kroz fiksno vezanje KM za tečaj eura, a sukladno pravilima Valutnog odbora (Currency Bord) a obračunska jedinica fonda je KM. Zahvaljujući ovom mehanizmu, BiH ima jednu od najstabilnijih valuta u svijetu.
 • Izračunavanje i objavljivanje vrijednosti udjela na dnevnoj osnovi kako ulagatelji svakog trenutka mogu znati vrijednost svoj udjela u Fondu (vrijednost udjela za svaki radni dan se objavljuju na web stranici Društva)
 • Zaštita uloženih sredstava od mogućih prijevara, skandala i stečaja društva u koja Fond ulaže te odvojenost imovine Fonda od sredstava društava za upravljanje zbog pravnog okvira njihovog funkcioniranja. Iz razloga stroge kontrole poslovanja investicijskih fondova i društava za upravljanje od strane Komisije za vrijednosne papire postoji veći stupanj sigurnosti nego kod direktnog ulaganja u vrijednosne papire.
 •  Visoka motiviranost uposlenih u društvu za upravljanje doprinosi rastu vrijednosti imovine SME BH Equity jer time rastu i njihove naknade za rad.
 • Stalnim ulaganjem manjih ili većih iznosa u SME BH Equity možete samostalno kreirati svoju financijsku stabilnost u budućnosti.
Kome je namijenjen

U OIF Addiko BH Equity Fond mogu ulagati domaće/strane fizičke i pravne osobe koje nemaju iskustva s neposrednim ulaganjima na tržištu kapitala ili nemaju vremena stalno pratiti financijsko tržište.
Ulaganje u Fond je namijenjeno ulagateljima koji žele uložiti sredstva na duži vremenski period, zaraditi više u odnosu na tradicionalne načine štednje, a pri tome imati mogućnost unovčavanja svojih udjela u svakom trenutku.
Fond je namijenjen kako ulagateljima koji raspolažu većim, tako i ulagateljima s relativno nižim iznosima viškova novčanih sredstava, a istovremeno imaju ravnopravnu mogućnost da sa svakom novčanom uplatom u Fond dostignu visok stupanj raspršenosti sredstava i uspješno smanjenje troškova i rizika ulaganja, uz istovremeno dostizanje prosječnog prinosa većeg od ulaganja u bankarske depozite

Pravni oblik fonda, uplate i isplate

Addiko BH Equity je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom odnosno zajednička imovina ulagatelja bez svojstva pravnog lica koju, uz odobrenje Komisije za vrijednosne papire br: 05-19-338/07 od 12.07.2007 godine, uspostavlja na neodređeno vrijeme Društvo za upravljanje fondovima Addiko Invest d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV bb.
Imovina Fonda je podijeljena na jednake dijelove – udjele. Vrijednost udjela izražava se na četiri decimalna mjesta. Kupovinom udjela Fonda ulagatelj udjele koje može bilo kada prodati, odnosno naplatiti od Društva.
Imovina Fonda je vlasništvo ulagatelja u Fond proporcionalno veličini njihovih udjela u Fondu i u potpunosti je odvojena od imovine Društva, koje upravlja Fondom. Fondom upravlja Društvo u svoje ime, a isključivo za račun vlasnika udjela.

 • Valuta uplata i isplata

Udjeli Fonda mogu se uplati/isplatiti samo u novcu. Sve uplate i isplate u/iz Fonda su u konvertibilnim markama.

 • Najniži iznos uplate i isplate

Minimalna pojedinačna uplata u Fond može iznositi 200,00 KM (dvijestotine konvertibilnih maraka).
Najniži iznos pojedinačne isplate po osnovu otkupa udjela Fonda može iznositi 200,00 KM (dvijestotine konvertibilnih maraka). Ukoliko je vrijednost ukupnog stanja udjela na računu ulagatelja na dan zahtijeva za otkupom manja od 200,00 KM, ulagatelju se isplaćuje ukupna otkupna vrijednost svih udjela s njegovog računa.

 • Prava koja proizlaze iz investicijskog kupona

Uplatom udjela Fonda ulagatelj  stiče prava na prodaju udjela, isplatu dijela likvidacijske mase fonda i blagovremeno obavještavanje (na uvid u šestomjesečni i godišnji financijski izvještaj fonda).

Investicijska politika i ograničenja ulaganja

Investicijskom politikom se određuju vrsta ulaganja Fonda i temeljni ciljevi strategije ulaganja Fonda. Isto tako investicijska politika Fonda temeljit će se na principima sigurnosti , likvidnosti, profitabilnosti i disperziji rizika.
Ciljevi investicijske politike
Prije svega, investicijska politika Fonda je usmjerena ka ostvarivanju što većih prinosa uz prihvatljiv rizik. Društvo za upravljanje Fondom će voditi aktivnu politiku investiranja kroz stalno praćenje usklađenosti portfelja Fonda u odnosu na:

 • profit pojedinih grana gospodarstva,
 • likvidnost investiranja imovine Fonda,
 •  veličinu i strukturu poduzeća.

Društvo će nastojati ostvarivati visoke prinose na ulaganja kroz duži vremenski period (tri ili više godina) putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih oblika prinosa po osnovu investiranja uz adekvatan rizik definiran strategijom ulaganja Fonda.

Strategija ulaganja Fonda
Fond će prikupljena sredstva ulagati u vrijednosne papire koji su službeno uvršteni za prodaju na burzama ili drugim organiziranim tržištima Bosne i Hercegovine, a u slučaju izmjena zakonskih ograničenja, Fond će ulagati i na stranim tržištima kapitala.
Fond će ulagati u diverzificirani portfelj financijskih instrumenata za koje Društvo ocijeni da su sigurni, profitabilni i likvidni. Pri ulaganju sredstava Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Prospekta i Statuta Fonda, Zakona i odgovarajućih propisa Komisije.
Investicijska politika Fonda se provodi u cilju postizanja sljedećih omjera u strukturi imovine Fonda:

 • Dionice domaćih i stranih emitenata, najmanje 50% imovine Fonda;
 • Dionice i udjele investicijskih fondova do 10% imovine Fonda – Fond u svom portfelju ne smije imati dionice ili udjele investicijskog fonda kojim upravlja Društvo;
 • Novčane depozite kod financijskih institucija do 50% imovine Fonda.

Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarni omjeri pojedinih oblika financijske imovine, uz poštovanje zakonskih ograničenja, ovisit će o tržišnim okolnostima.
Temeljni izvor dobiti Fonda biti će ulaganje u dionice za koje Društvo ocijeni da će ostvariti što veći prinos uz primjeren rizik ulaganja. U slučaju dugoročne stagnacije ili većih padova tržišnih cijena dionica koje bi moglo bitno smanjiti vrijednost imovine Fonda, Društvo će smanjiti udio dionica u portfelju Fonda i preusmjeriti ulaganje u druge financijske instrumente: depozite u financijskim institucijama, a u zavisnosti od njihove dostupnosti na financijskim tržištima u BiH, u dužničke vrijednosne papire i eventualno u derivirane vrijednosne papire.
Ukupni neto dobit Fonda, koja bi se mogla ostvarivati po osnovu dividendi, kamata i drugih prihoda, Fond će u cjelini reinvestirati s ciljem održavanja i rasta vrijednosti udjela Fonda.

Troškovi ulagatelja i porezni tretman
 • Troškovi ulagatelja

Društvo za upravljanje od ulagatelja ne naplaćuje Ulaznu (troškovi kupovine udjela) niti Izlaznu (troškovi otkupa udjela) naknadu. Društvo od ulagatelja naplaćuje druge naknade (troškovi izrade i dostave dokumenata na osobni zahtjev ulagatelja).
Društvo može donijeti odluku o promjeni visine ulazne i izlazne naknade, o čemu je dužno obavijestiti Komisiju i tu informaciju objaviti najmanje u jednim dnevnim novinama te napraviti odgovarajuće izmjene u prospektu/Pravilima Fonda.

 • Porezni tretman ulagatelja u Fonda

Prema važećim poreskim propisima, u Federaciji BiH ne postoji obaveza plaćanja poreza ulagatelja na prihode ostvarene porastom vrijednosti udjela u uzajamnom fondu.

Pristup Fondu, uplata i isplata udjela sadržanih u investicijskim kuponima

Pristup Fondu
Kako bi stranka postala ulagatelj u Addiko BH Equity treba doći osobno u sjedište Društva Addiko Invest d.o.o.  ili na bilo koje drugo prodajno mjesto ovlašteno za prodaju udjela Fonda radi dobivanja primjerka Statuta i Prospekta Fonda prije nego pristupi Fondu.
Pristup Fondu podrazumijeva pravilno popunjavanje i potpisivanje zahtjeva za kupovinu udjela Otvorenog fonda Addiko BH Equity i predaja istog ovlaštenoj osobi na prodajnom mjestu. Samim potpisivanjem i predajom zahtjeva za kupovinu udjela Fonda stranka istovremeno prihvaća Statut i Prospekt Otvorenog investicijskog Fonda čime stiče pravo na kupovinu udjela Fonda.
Ispunjavanje zahtjeva za kupovinu udjela je obavezno samo prije prve uplate u Fond. Za sve sljedeće uplate za kupovinu udjela ispunjavanje zahtjeva nije potrebno jer je stranka već pristupila Fondu.
Obavezna identifikacija na prodajnom mjestu ili u Društvu za fizičke osobe:

 • važeći osobni dokument,
 • broj transakcijskog računa

Obavezna identifikacija na prodajnom mjestu ili u Društvu za pravne osobe:

 • izvod o registraciji iz sudskog registra,
 •   identifikacijski broj pravne osobe,
 •  broj transakcijskog računa pravne osobe,
 •  žig pravne osobe,
 •  osobni dokument zakonskog zastupnika.

Za maloljetne osobe zahtjev za kupovinu udjela popunjava i podnosi zakoniti zastupnik, kojom prilikom je obavezan priložiti dokaz o pravu zastupanja maloljetne osobe i to: izvod iz matične knjige rođenih i/ili odgovarajuću potvrdu nadležnog centra za Socijalnu skrb.

Postupak i uvjeti prve i sljedećih uplata
Uplate u BiH se obavljaju popunjavanjem opće uplatnice koju stranka prvi put dobiva zajedno sa zahtjevom za kupovinu. Kako bi ulagatelju olakšao postupak eventualnih budućih uplata, Društvo za upravljanje ulagatelju, svaki put s obračunom kupovine udjela Fonda, šalje i novu djelomično popunjenu uplatnicu koju ulagatelj dopunjuje samo s upisom podataka o visini sredstava za uplatu. Udjeli Fonda mogu se kupovati putem jednokratnih ili kontinuiranih uplata (periodične uplate istih ili različitih iznosa) čime je pružena mogućnost ulagateljima da kontinuirano i dugoročno štede u Fondu.
Uplate se mogu obaviti u svim organizacijama ovlaštenim za obavljanje poslova platnog prometa (banke, pošte.), gotovinski i bezgotovinski. U slučaju uplata putem elektronskog bankarstva, napominjemo da je, pored ostalih obaveznih podataka, potrebno pod pozicijom opis obavezno navesti:

 • kupovina udjela Fonda,
 • JMBG (odnosno ID broj za pravne osobe).

Nakon uspostave Fonda, kupovina udjela se obavlja po vrijednosti koja je važeća na dan uplate, a koja se utvrđuje sljedeći radni dan. Dan uplate ili obračunski dan je dan priliva novčanih sredstava na račun Fonda do 14:00 sati tog radnog dana, za uplate pristigle nakon 14:00 sati dan uplate je sljedeći radni dan.
Za prilive iz inozemstva banka depozitar Fonda mora obaviti konverziju uplaćenog iznosa u stranoj valuti u konvertibilne marke, a Društvo ih preračunava u udjele Fonda tek nakon njihove konverzije, odnosno najkasnije narednog radnog dana od dana priliva na račun Fonda. Za uplate iz inozemstva troškove konverzije i transfera uplaćenih sredstava snosi kupac udjela.
Nakon priliva sredstava na račun Fonda, Društvo izrađuje potvrdu – obračun kupovine udjela kojeg poštom šalje ulagatelju u roku od pet radnih dana od obračunskog dana, zajedno s novom uplatnicom za potrebe eventualnih budućih uplata u Fond.
Napomena:
Ukoliko stranka ne izvrši uplatu sredstava po osnovu kupovine udjela Fonda u roku pet radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva, takav zahtjev za kupovinu udjela će biti poništen. Ukoliko su na račun Fonda prvi put uplaćena sredstva za kupovinu udjela, a uplatitelj prije uplate nije potpisao i dostavio zahtjev za kupovinu udjela, uplata će se smatrati nevažećom i sredstva će uplatitelju biti vraćena na njegov trošak.

Postupak i uvjeti isplate udjela
Ulagatelj u Fondu može u svako doba podnijeti zahtjev za djelomičnu (dio udjela) ili potpunu prodaju udjela (svi udjeli u vlasništvu ulagatelja). Zahtjev se podnosi Društvu, u sjedištu Društva, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati, putem Depozitara ili posredstvom ovlaštenih prodajnih mjesta u toku njihovog radnog vremena. Zahtjev je moguće poslati i poštom na adresu Društva za upravljanje fondovima Addiko Invest d.o.o., Ul Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar, odnosno faksom na broj: + 387 36 328 677 (naknadno original dostaviti poštom ili osobno najkasnije u roku dva radna dana).
Društvo otkupljuje udjele od ulagatelja po vrijednosti udjela koja važi na dan zaprimanja zahtijeva za otkup udjela, pod uvjetom da je zahtjev zaprimljen do 14:00 sati tog radnog dana. Zahtjevi zaprimljeni nakon 14:00 sati smatrat će se zaprimljeni slijedeći radni dan.
Najdalje za pet radnih dana od primitka pisanog zahtjeva Društvo ulagatelju isplaćuje otkupnu vrijednost udjela na njegov račun naveden na zahtjevu za kupovinu udjela. Ulagatelju se isplaćuje otkupna vrijednost udjela prema vrijednosti udjela koja važi na dan primitka zahtijeva za prodaju.
Za svaku izvršenu isplatu Društvo dostavlja ulagatelju potvrdu – obračun otkupa udjela u kojoj su sadržani podaci o ukupnoj vrijednosti otkupljenih udjela, izlaznoj naknadi ako se naplaćuje, iznosu za isplatu i novom stanju udjela u vlasništvu ulagatelja.

Osnovni rizici ulaganja i opća ocjena rizika ulaganja u Fond

Ulaganje u Fond nosi sa sobom određene rizike čijim djelovanjem prinos na ulaganje u Fond može biti nezadovoljavajući ili negativan. S ciljem smanjenja rizika ulagateljima se preporuča dugoročniji pristup ulaganju. S obzirom na investicijsku politiku Fonda, nezadovoljavajući ili negativan prinos na ulaganje u Fond može nastati kao posljedica sljedećih rizika:

 • Rizik povezan s ulaganjem u vlasničke vrijednosne papire (tržišni rizik)
 • Rizik povezan s ulaganjem u dužničke financijske instrumente (rizik kamatne stope)
 • Rizik likvidnosti
 • Rizik promjene deviznog tečaja (valutni rizik)
 • Gospodarski rizik
 • Rizik promjene poreznih propisa

Finansijski izvještaji BH Equity Fonda

Izvješća sa Skupština 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024↓

Izvještaj JPESR OIF SME BH EQUITY

Pismena izjava o glasanju Hidroelektrane na Vrbasu – 15.12.2022. godine

Pismeno glasovanje HE na Vrbasu 15.12.2023.

Izvješće sa Skupštine – Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. 17.11.2023.

Izvješće sa skupštine RMU Banovići d.d. od 24.11.2023.-OIF BH Equity

Pismeno glasovanje HE na Vrbasu 15.11.2023. – OIF SME BH EQUIY

Pismeno glasanje Hidroelektrane na Trebišnjici 23.06.2023-OIF

Pismeno glasanjeTelekom Srpske 27 06 2023-OIF

Izvještaj s skupštine JP HT dd Mostar za SME BH Equity

Izvještaj sa Skupštine RMU Banovici d.d. Banovici – 31.01.2023.

Izvješće sa skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. 27.12.2022.-OIF

Izvješće sa skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo održane 30.06.2022. OIF

Izvješće s skupštine JP EP HZHB dd Mostar – 15.06.2022. OIF Equity

Izvještaj sa Skupštine RMU Banovići 09.05.2022.-OIF

Pismeno glasanje Hidroelektrane na Drini 30 12 2021-OIF

Pismeno glasanje Hidroelektrane na Vrbasu 17 12 2021-OIF

Pismeno glasanje za TLKM 09.12.2021.-OIF SME BH Equity

Izvješće sa Skupštine JP HZHB d.d. Mostar -BH EQUITY 10.03.2021.

Pismeno glasanje HE na Drini 29.03.2021.-za OIF SME BH EQUITY

Pismeno glasanje HE na Vrbasu 17.03.2021.

Izvješće sa skupštine ZIF Naprijed d.d. Sarajevo 26.03.2021. (OIF)OIF SME BH EQUITY

Izvještaj sa skupštine RUM Banovići d.d. Banovići -11.03.2021

Pismeno glasanje HE na Drini 26.02.2021.-za OIF SME BH EQUITY

Izvješće sa skupštine – JP EP HZHB 25.02.2020. OIF SME BH Equity

Izvješće sa Skupštine BOSNALIJEK d.d. Sarajevo od 1.8.2019. SME BH EQUITY

Izvješće s skupštine ASA Banka 28.06.2019. SME BH

Izvješće sa Skupštine ENERGOINVEST d.d. Sarajevo od 27.6.2019. SME BH EQUITY

Izvještaj sa skupštine JP HT dd-28.06.2019.SMEEQUITY

Izvješće sa Skupštine Telekom Srpske od 3.6.2019. za SME Equity

Izvješće sa skupštine -JP HT d.d. Mostar 29.04.2019. BH EQUITY

Pismena izjava oglasanju na skupštini Hidroelektrane na Drini 11.03.2019. – Equity

Pismena izjava oglasanju na skupštini Hidroelektrane na Drini 18.02.2019. – Equity

Pismena izjava oglasanju na skupštini Hidroelektrane na Drini 22.03.2019. – Equity

Pismena izjava oglasanju na skupštini Hidroelektrane na Vrbasu 19.02.2019. – Equity

Pismena izjava oglasanju na skupštini Mira a.d. 12.04.2019. – Equity

Izvješće sa skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo 25.03.2019. – OIF SME Equity

Izvješće sa skupštine JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar – 05.02.2019. OIF SME BH EQUITY

Izvještaj sa Skupštine RMU BANOVIĆI DD – 11.01.2019. BH EQUITY

Izvješće sa skupštine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar – 21.12.2018. SME BH EQUITY

Izvješće sa skupštine Telekom Srpske a.d. Banja Luka – 07.12.2018. SME BH EQUITY

Pismena izjava o glasanju na Skupštini – ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad – 21.01.2019. OIF SME BH EQUITY

Pismena izjava o glasanju na Skupštini – ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad – 31.12.2018. OIF SME BH EQUITY

Izvještaj sa skupštine BIG 31.12.18 – OIF SME BH EQUITY

Energoinvest d.d. Sarajevo 24.12.18 – OIF SME BH EQUITY

Izvještaj sa skupštine FDS – OIF SME BH EQUITY 29.06.2018.

Izvješće sa Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – OIF SME BH EQUITY 18.09.2018.

Izvješće sa Skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo – OIF SME BH EQUITY 27.11.2018.

Finansijski izvještaji 2024 ↓

Finansijski izvještaji 2023 ↓

Posebni obrasci – dodatni financijski izvještaji OIF BH EQUITY 31.12.2023.

Osnovni izvještaji 01.01.-30.09.2023.-OIF SME BH EQUITY

30.06.2023. – Posebni obrasci – dodatni finansijski izvještaji OIF SME BH EQUITY

31.03.2023. – Posebni obrasci – dodatni finansijski izvještaji OIF SME BH EQUITY

Finansijski izvještaji 2022 ↓

Osnovni izvještaji 01.01.-31.12.2022. – OIF BH EQUITY

Posebni-izvještaj-za-KVP-OIF-SME-BH-Equity-I-XII-2022

Osnovni izvještaji 01.01.-30.09.2022. – OIF BH EQUITY

Posebni-izvještaj-za-KVP-OIF-SME-BH-Equity-I-IX-2022

Osnovni izvještaji 01.01.-30.06.2022. – OIF BH EQUITY

Posebni-izvještaj-za-KVP-OIF-SME-BH-Equity-I-VI-2022

Osnovni izvještaji 01.01.-31.03.2022. – OIF SME EQUITY

Posebni izvještaj za KVP – OIF SME BH Equity I-III 2022.

Finansijski izvještaji 2021 ↓

Izvještaj vanjskog revizora – OIF-SME-BH-Equity-2021

Osnovni izvještaj za KVP – OIF SME BH EQUITY 31.12.2021

Posebni izvještaj za KVP – OIF SME BH Equity I-XII 2021.

Osnovni izvještaj za KVP – OIF SME BH EQUITY 30.09.2021.

Posebni izvještaj za KVP – OIF SME BH Equity I-IX 2021.

Osnovni izvještaj za KVP – OIF SME BH EQUITY 30.06.2021.

Posebni izvještaj za KVP – OIF SME BH Equity I-VI 2021.

Osnovni izvještaj za KVP – OIF SME EQUITY 31.03.2021.

Posebni izvještaj za KVP – OIF SME BH Equity I-III 2021.

Finansijski izvještaji 2020 ↓

Izvjestaj Nezavisnog revizora – OIF SME BH Equity 31.12.2020.

Osnovni izvještaj za KVP – OIF SME BH Equity 31.12. 2020.

Posebni izvještaj za KVP – OIF SME BH Equity I-XII 2020

Osnovni izvještaj za KVP – OIF SME Equity 30.09.2020.

Posebni izvještaj za KVP – OIF SME BH Equity I-IX 2020

Posebni izvještaj za KVP – OIF SME BH Equity VI 2020

Osnovni izvještaj za KVP – OIF Bh Equity 30.06.2020.

Osnovni izvještaj za KVP – OIF SME BH EQUITY 31.03.2020. godine

Posebni izvještaj za KVP – OIF SME BH Equity I-III 2020.

Finansijski izvještaji 2019 ↓

Izvjestaj OIF SME BH Equity -Revizor 2019

OIF SME BH EQUITY – Godišnji izvještaj za 2019. godinu

Posebni izvještaj za KVP – OIF SME BH Equity I-XII 2019.

Osnovni izvještaj za KVP – OIF SME BH EQUITY 30.09.2019.

Posebni izvještaj za KVP – OIF SME BH Equity I-XI 2019.

Osnovni izvještaj za KVP – OIF SME Bh Equity 30.06.2019.

Posebni izvještaj za KVP – OIF SME BH Equity I-VI 2019

Posebni izvještaj za KVP – OIF SME BH Equity I-III 2019

Osnovni izvještaj za KVP – SME BH EQUITY 31.03.2019.

Finansijski izvještaji 2018 ↓

Izvještaj Vanjskog revizora OIF SME BH EQUITY – 31.12.2018.

Posebno izvješće za KVP – OIF SME BH Equity I-XII 2018

Osnovni podaci za KVP – OIF SME equity 31.12.2018.

Posebni izvještaj za KVP – OIF ADDIKO BH Equity I-III 2018

Osnovni izvještaj za KVP – OIF Addiko BH Equity 31.03.2018.

Osnovni izvještaj KVP – OIF SME BH Equity 30.06.2018.

Posebni izvještaj za KVP – OIF SME BH Equity I-VI 2018

Posebni izvještaj za KVP – OIF SME BH Equity I-IX 2018

Osnovni izvještaj za KVP – OIF SME EQUITY IX 2018

Finansijski izvještaji 2017 ↓

Godišnji izvještaj OIF Addiko BH Equity za 2017.

Posebno izvješće za KVP – OIF ADDIKO BH Equity I-XII 2017

Izvještaj o poslovanju_I-IX 2017.

Posebno-izvješće-za-KVP-OIF-ADDIKO-BH-Equity-IX-2017

Posebni izvještaj za KVP-OIF ADDIKO BH Equity -I-IX-2017

Polugodišnji izvještaj_ABHE KVP_30 06 2017

Posebni izvještaj za KVP – OIF ADDIKO BH Equity I-VI-2017

Izvjestaj za 1. kvartal ABHE_31 3 2017

Poseban izvještaj za KVP – OIF ADDIKO BH Equity I-III 2017

PROSPEKT I STATUT↓

Prospekt OIF SME BH EQUITY 23.03.2023.

Statut OIF SME BH EQUITY 23.03.2023.

Kupovina/prodaja udjela u BH Equity Fondu

 • BANKA DEPOZITAR:

Raiffeisen Bank BH d.d. Sarajevo

Zmaja od Bosne bb, Sarajevo
ID: 4200344670009
PDV: 200344670009
Telefon: 033/ 287 361
Fax: 033/ 287 272
web: www.raiffeisenbank.ba

 • OSOBA ZA KONTAKT:

E-mail adresa: dragomir.grgic@rbb-sarajevo.raiffeisen.at,
nidzara.smajis@rbb-sarajevo.raiffeisen.at
Telefon: ++387 33 287 361, ++387 33 287 126
Dozvola o obavljanju djelatnosti depozitara:
Broj: 05/1-19-383/10 od 10.11.2010. godine

 • OBRAZAC SPREČAVANJE PRANJA NOVCA:

Obrazac za pravne osobe

 • INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE(KM):
 • Primatelj: DUF SME Invest d.o.o.
  Račun primaoca/primatelja: 1610200067260092 (KM)
  Svrha uplate:
  – kupovina udjela Fonda,
  – JMBG (odnosno ID broj za pravna lica).
 • PLAĆANJE IZ INOZEMSTVA / PAYMENT INSTRUCTION

Beneficiary bank: Raiffeisen Bank BH d.d. Sarajevo
Street: Zmaja od Bosne bb
City, Country: 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
SWIFT: RZBABA2S

Beneficiary:
IBAN: BA391610200067260092
Name: DUF SME Invest d.o.o.
Street: Kralja Petra Krešimira IV bb
City, Country: 88 000 Mostar, Bosnia and Herzegovina